El Clúster avui

El Clúster avui

El dia d’avui, el Clúster Agroalimentari de Muntanya reuneix uns 400 productors de tot el territori català. Aquests empresaris es distingeixen per l’alta qualitat dels seus productes, molts dels quals són elaborats artesanalment, seguint costums i tradicions que es remunten decennis enrere.

És una producció d’alt valor afegit, a voltes produït en situacions climàtiques extremes i en espais de difícil accés. És precisament l’estret contacte amb la natura dels productes d’aquestes contra- des el que els fa tan atractius pels consumidors. Animals criats en pastures lliures de contaminació i cultius conreats amb criteris ecològics, on creixen de manera reposada, fan de la producció agroalimentària de muntanya un be preuat.

QUATRE GRUPS ESTRATÈGICS

1. Marca reconeguda

2. Producte Natural

3. Producte Gurmet

4. Producte Ecològic

Hem definit quatre grups estratègics que el mercat reconeix amb atributs positius i que contribueixen al creixement dels pro- ductes i serveis de muntanya: (1) Marca regoneguda, (2) Producte natural, (3) Producte gurmet, (4) Producte ecològic.

Aquests quatre grups estratègics es comercialitzen per canals que no sempre són els mateixos per bé que alguns coincideixen. La tasca del Clúster és trobar els canals més efectius i menys cos- tosos per maximitzar vendes i beneficis.

Objectiu i missió

El Clúster treballa per aportar avantatge competitiu a les empre- ses que en formen part.

Ens hem fixat els següents objectius:

Posicionar els productes típics de muntanya catalans com a referent alimentari de qualitat superior

Posicionar el servei de les empre- ses productores del Clúster com a referent de màxima qualitat

Defensar una estructura de costos competitiva

Estructura

Per assolir la missió i objectius plantejats, el Clúster de Muntanya agrupa tota la cadena de valor –així com els agents relacionats- que participa en el procés per fer arribar el producte fins al con- sumidor final. Assolir èxit en un mercat competitiu només és possible si hi ha la implicació de bons agents estratègics, compromesos en una xarxa cooperativa i eficient.

Els únics socis amb de ple dret son els productors i l’administració publica.

Fes-te soci del Clúster